Konfiguracja programu Microsoft Outlook 2007

Poczta internetowa – konfiguracja konta e-mail w programie Microsoft Outlook 2007

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto e-mail o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan kowalski

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2007. Podczas pierwszego otwarcia zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kont. Jeśli nie zostanie ono wyświetlone, wówczas należy:
  1. W menu Narzędzia kliknąć Ustawienia kont,
  2. W oknie dialogowym Ustawienia kont na karcie Poczta e-mail kliknij pozycję Nowy.
 2. Na stronie Wybierz usługę e-mail upewnij się, że została wybrana pozycja Microsoft Exchange, POP, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. U dołu strony Automatyczna konfiguracja konta kliknij pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.
 4. Zaznacz pole Internetowa poczta e-mail i kliknij Dalej.
 5. Na stronie Ustawienia internetowej poczty e-mail wprowadź następujące informacje.

W obszarze Informacje o użytkowniku:

  1. Imię i nazwisko: wpisujemy swoje imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim lub nazwę firmy, która będzie umieszczana w nagłówkach każdej wysyłanej wiadomości – zgodnie z naszym przykładem będzie to Jan Kowalski,
  2. Adres e-mail: wpisujemy pełny adres e-mail – zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl

W obszarze Informacje o serwerze:

  1. Typ konta wybierz pozycję IMAP lub POP3,
  2. Serwer poczty przychodzącej wpisz: mail.ibe.pl
  3. Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz: mail.ibe.pl

W oba pola (serwer poczty przychodzącej oraz serwer poczty wychodzącej SMTP) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto e-mail zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

W obszarze Informacje o logowaniu:

  1. Nazwa użytkownika: tu należy wpisać pełny adres e-mail.
   UWAGA – w tym miejscu NIE wpisujemy aliasów. Zgodnie z naszym przykładem będzie to kowalski@nazwadomeny.pl
  2. Wprowadź hasło w polu Hasło. Jeśli chcesz, aby hasło zostało zapamiętane w programie Outlook, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru obok pozycji Zapamiętaj hasło.

6. U dołu strony kliknij pozycję Więcej ustawień, a następnie wprowadź następujące informacje w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail:

Na karcie Serwer wychodzący zaznacz dwie opcje jako aktywne: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

Na karcie Zaawansowane sprawdzamy ustawienia portów.

  • Poczta wychodząca (SMTP) – port 25,
   UWAGA – Użytkownicy usługi Neostrada powinni wpisać numer portu 587.
  • Poczta przychodząca:
   • dla protokołu POP – port 110,
   • dla protokołu IMAP – port 143.

Korzystanie z połączenia szyfrowanego SSL
Użytkownicy poczty e-mail chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni dla obydwu typów serwerów (poczta wychodząca SMTP oraz poczta przychodząca POP3, IMAP) zaznaczyć opcje „Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” oraz wpisać następujące numery portów:

  • Poczta wychodząca (SMTP) – port 465,
  • Poczta przychodząca:
   • dla protokołu POP3 – port 995,
   • dla protokołu IMAP – port 993.

Następnie zatwierdzamy zmiany w konfiguracji klikając OK.

7. Na stronie ustawień Dodawanie nowego konta e-mail kliknij przycisk Dalej.

8. Na stronie Gratulacje kliknij przycisk Zakończ. Zamknij okno dialogowe Ustawienia konta.

9. Na stronie Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.