REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG w serwisie internetowym MAILIK.PL

Niniejszy dokument określa zakres odpowiedzialności oraz sposób korzystania z usług firmy IBE – Piotr Stoczewski będącego właścicielem serwisu internetowego mailik.pl oraz ibe.pl, w zakresie świadczenia usług kont poczty elektronicznej.
Klienci IBE będą nazywani w dalszej części dokumentu Abonentami.

§ 1 DEFINICJE
 1. Operator – IBE Piotr Stoczewski, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie przy ulicy Czarnomorskiej 17 lok. 95, na podstawie wpisu do ewidencji nr 29503, zwany dalej IBE.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Abonent – podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Domena to alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
 6. Usługa kont poczty elektronicznej polega na udostępnieniu Abonentowi określonej przestrzeni dyskowej na serwerach IBE, nadanie nazwy oraz umożliwienie korzystania w celach: wysyłania, odbierania, przechowywania, zapisywania i usuwania danych.
 7. Transfer – wyznaczony przez IBE i zawarty w specyfikacji określonej usługi ruch na warstwie IP z i do serwera, na którym świadczona jest usługa. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu http oraz transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.
 8. Spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku rozbieżności, regulamin świadczenia usług przez IBE zawarty na stronie ibe.pl jest nadrzędny wobec regulaminu przedstawionego na stronie mailik.pl o ile nie zapisano inaczej.
 4. Za usługi zamówione w serwisie internetowym mailik.pl faktury będą wystawiane przez właściciela tego serwisu czyli firmę IBE Piotr Stoczewski.
 5. Dokonanie pierwszej zapłaty za usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. W przypadku usług oferowanych w promocji, Abonent poprzez wniesienie opłaty za tego typu usługę, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu danej Promocji oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji usługi w sieci IBE należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.
 6. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego IBE przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Abonent mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Abonenta przedstawionego Regulaminu.
 7. Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas zamawiania Usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Abonenta nie są prawdziwe lub kompletne, IBE ma prawo usunąć Usługę i wypowiedzieć tym samym wszystkie umowy łączące IBE z Abonentem. Jeśli podjęcie kontaktu z Abonentem nie jest możliwe w wyniku podania przez Abonenta nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych, informacje przekazane przez IBE uważa się za doręczone.
 8. Konta e-mail w domenie firma.pl dostępne są jedynie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 9. Aby zamówić konto e-mail w domenie firma.pl podmiot zobowiązany jest do podania swoich danych oraz numerów NIP i REGON, na podstawie których system potwierdzi możliwość zakupu usługi.
 10. W przypadku ujawnienia podania przez podmiot fałszywych danych w celu podszycia się pod firmę i zamówienia konta e-mail w domenie firma.pl, zakupione usługi zostaną skasowane bez możliwości odzyskania przechowywanych na serwerze danych. Uiszczone przez podmiot opłaty za usługi nie zostaną zwrócone.

 

§ 3 AKTYWACJA USŁUG
 1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się za pomocą zamówień składanych poprzez sieć Internet. Usługi są aktywowane na bezpłatny okres próbny wynoszący 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie IBE uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest do długości opłaconego okresu abonamentowego. Z chwilą otrzymania wpłaty za zamówioną usługę zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT z adnotacją, że usługę opłacono.
 2. Abonent zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych podczas zamawiania Usługi – dane te podlegają weryfikacji.
 3. IBE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy bądź też Usługa wykorzystuje zasoby IBE w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
 4. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na 7 dni. Otrzymanie przez IBE w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług oraz przesłanie faktury VAT z adnotacją, że usługę opłacono. W przypadku braku zapłaty, po okresie 7-dniowej blokady konta, następuje usunięcie z serwerów IBE aktywowanej Usługi wraz z całą zawartością a zamówienie zostaje anulowane.
 5. Na minimum 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, IBE wystawi i prześle pocztą elektroniczną fakturę proforma na kolejny okres abonamentowy. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na 30 dni. Otrzymanie przez IBE w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług oraz przesłanie faktury VAT z adnotacją, że usługę opłacono. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie z serwerów IBE aktywowanej Usługi wraz z zawartością i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

 

§ 4 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA IBE
 1. IBE zobowiązuje się, by usługa uruchomiona dla Abonenta i przez niego opłacona zgodnie z warunkami umowy, była dostępna przez cały okres trwania umowy. IBE zastrzega sobie możliwość krótkich przerw w świadczeniu usług ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją systemu (wymiana uszkodzonych podzespołów serwera itp.) lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy NASK, nadrzędnych operatorów itp.).
 2. IBE zastrzega prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych usług. Zmiana cen w trakcie trwania umowy nie zobowiązuje Abonenta do uiszczania dodatkowych wpłat, a IBE do zwrotów.
 3. IBE ma prawo do blokady lub całkowitego usunięcia konta sugerującego poprzez nazwę, że należy ono do serwisu mailik.pl, np. admin(małpa)mailik.pl, office(małpa)firma.pl itd.
 4. IBE zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 5. IBE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. niezawinionego przez IBE braku ciągłości świadczenia usługi,
  2. nieprawidłowego użytkowania usługi,
  3. niedotrzymania warunków niniejszej umowy przez Abonenta,
  4. siła wyższa (np. powódź, huragan, itp.),
  5. problemów wynikających z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, inni operatorzy itd.).
 6. W przypadku zawinionego braku dostępu do usługi, trwającego ponad 24 godziny, IBE zobowiązuje się na wniosek Abonenta do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
 7. IBE nie ponosi odpowiedzialności za straty Abonenta wynikłe z powodu: przerwania połączenia, nieotrzymania lub utraty danych na skutek działania czynników zewnętrznych, za informacje pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności. W szczególności IBE nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie i pośrednie wynikające z utraty danych na skutek czynników niezależnych od IBE.
 8. IBE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Abonenta, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Abonenta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią).
 9. IBE nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na kontach Abonenta.
 10. IBE nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych usług spowodowaną parametrami technicznymi urządzeń, oprogramowania lub łącz używanych przez Abonenta.
 11. IBE zastrzega sobie prawo do wysyłania na konta Abonentów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach IBE.
 12. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Abonenta wobec IBE nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu świadczonej usługi.

 

§ 5 PRYWATNOŚĆ
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.
 4. Abonent może zgłosić IBE żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu zamówieniowym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Abonenta z Serwisu mailik.pl. W takiej sytuacji IBE nie ma obowiązku zwrotu Abonentowi uiszczonych już opłat.
 5. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych podczas zamówienia usługi wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 6. IBE zastrzega sobie prawo do wysyłania, na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej, wiadomości związanych z funkcjonowaniem Usług oraz komunikatów o działaniach IBE, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
 7. O ile Abonent wyraził osobną zgodę IBE zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.
 8. IBE zobowiązuje się nie kontrolować informacji przesyłanych przez Abonenta za pośrednictwem urządzeń transmisyjnych.
 9. IBE zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Abonenta informacji na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.

 

§ 6 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ABONENTA
 1. Abonent zamawiając usługę oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje.
 2. Abonent bez względu na narodowość jest zobowiązany do przestrzegania prawa.
 3. Obowiązkiem Abonenta jest powiadamianie IBE o zmianach danych kontaktowych, billingowych oraz korespondencyjnych.
 4. Abonent zobowiązuje się do dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usług.
 5. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze oraz pliki i informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Abonenta na serwerach IBE, informacji zawierających treści (teksty, obrazy, odnośniki, itp.) sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, pornograficzne, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 7. Abonent nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do usług bez wiedzy i zgody IBE.
 8. Abonent, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału IBE. W razie poniesienia przez IBE jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Abonenta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Abonent zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
 9. IBE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli ten:
  1. w jakikolwiek sposób łamie prawo,
  2. Abonent podał nieprawidłowe lub niekompletne dane kontaktowe,
  3. narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe,
  4. działa na szkodę innych Abonentów IBE lub użytkowników sieci Internet a w szczególności, jeśli wysyła lub umożliwia wysyłanie spamu rozumianego jako przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata,
  5. nie została wniesiona opłata za usługę,
  6. został złamany dowolny punkt niniejszej umowy.
 10. W szczególnych przypadkach, w których działanie Abonenta powoduje nadmierne obciążenie infrastruktury IBE mające wpływ na pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, IBE zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń oraz zasobów wykorzystywanych przez usługi Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostaje powiadomiony niezwłocznie wraz z opisem i uzasadnieniem poczynionych kroków.

 

§ 7 OPŁATY
 1. Kwoty na fakturach proforma są ustalane na podstawie cennika.
 2. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za Usługę, IBE wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Abonenta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Abonenta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 4. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi lub konfiguracji systemu komputerowego u Abonenta.
 5. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn., że:
  1. nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
  2. rezygnacja z usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 6. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach dokonywanych przez Abonenta, wszystkie dokonane płatności zostaną zaliczone najpierw na poczet najstarszych, jeszcze nie zapłaconych faktur, także wtedy, gdy kontrahent poda tytuł płatności odwołujący się do faktury późniejszej. Nie ma znaczenia za jakie usługi faktury zostały wystawione.
 7. W razie niedostarczenia lub nieudostępnienia przez IBE faktury za usługi w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem nowego okresu abonamentowego, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie IBE aby uzyskać informację o wysokości należności do uregulowania lub fakturę. W przypadku gdy Abonent zaniecha powiadomienia IBE o niedostarczeniu faktury, odpowiedzialność za wygaśnięcie Usługi spoczywa po stronie Abonenta.

 

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego jeśli nie nastąpiło uiszczenie opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 2. Abonent może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
 3. IBE zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku IBE zobowiązuje się do wypłacenia kwoty proporcjonalnej do pozostałego okresu opłaconego abonamentu.
 4. IBE zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

§ 9 FAKTURY VAT
 1. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
 2. Klienci serwisu internetowego mailik.pl wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany adres email. Taka forma przekazywania faktur VAT jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.1661). Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w dziale KONTAKT.

 

§ 10 SPORY
 1. Abonent może dochodzić roszczeń wobec IBE na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje ze strony Abonenta spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług przez IBE, powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: IBE – Piotr Stoczewski, 02-758 Warszawa ul. Czarnomorska 17 lok. 95.
 4. IBE rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej mailik.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z IBE Umów.
 6. Wszelkie nieporozumienia wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd polubowny, którego zasady działania strony określają zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.