REGULAMIN PROMOCJI KONTO E-MAIL ZA GROSZE

REGULAMIN PROMOCJI „Konto e-mail za grosze”

§1 Organizator promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Konto e-mail za grosze” jest firma IBE Piotr Stoczewski z siedzibą w Warszawie, ul. Czarnomorska 17 lok. 95, 02-758 Warszawa – zwany dalej IBE, będący właścicielem serwisu internetowego mailik.pl

§2 Prawne uregulowania promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej mailik.pl
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna „Konto e-mail za grosze” trwa od 24.04.2017 r. do odwołania.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia konta e-mail za pośrednictwem strony internetowej mailik.pl
 3. Organizator akcji promocyjnej ma prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§4 Uczestnicy promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  1. dokonają zamówienia poprzez wypełnienie i przesłanie poprzez sieć Internet, odpowiedniego formularza znajdującego się na stronach mailik.pl
  2. dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
 2. Z warunków promocji nie mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  1. skorzystały w przeszłości z jakiejkolwiek promocji oferowanej przez Organizatora na usługi tego samego typu co oferowane w promocji „Konto e-mail za grosze”.

§5 Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy kont e-mail:
  1. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  2. opłaconych jednorazowo na okres roku,
  3. cena promocyjna konta e-mail w domenie firma.pl wynosi 0,50 zł netto / miesiąc a kont e-mail w pozostałych, oferowanych w mailik.pl domenach 0,39 zł netto / miesiąc.
 2. Każdy Uczestnik promocji uprawniony jest do rejestracji wyłącznie jednej Usługi na warunkach promocji opisanych w pkt 1 powyżej.
 3. W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto e-mail, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej mailik.pl, wskazują chęć udziału w promocji. Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione konto upoważnia uczestnika promocji do uzyskania zniżki w abonamencie do wysokości określonej na stronach mailik.pl
 4. Przedłużenie ważności konta zarejestrowanego w ramach promocji, po upływie pierwszego abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika.
 5. Użytkowanie konta zarejestrowanego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie mailik.pl.
 6. Zamawiane w ramach promocji konta e-mail posiadają pełną funkcjonalność oraz parametry zgodne z zawartymi w ofercie.
 7. W przypadku rezygnacji z konta e-mail zarejestrowanego w czasie trwania promocji „Konto e-mail za grosze” nie będzie możliwe ponowne jego zarejestrowanie dla tego samego użytkownika w ramach tej samej promocji.
 8. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§6 Pozostałe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich współdziałających z nim w wykonaniu zobowiązań wynikających z oferty promocyjnej.
 2. Do umowy pomiędzy Klientem a IBE zastosowanie ma prawo polskie.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a IBE, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby IBE.